Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, co następuje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komitet Wyborczy Normalny Kraj z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rabsztyńskiej 15/3, 01-143 Warszawa, adres e-mail: rodo.kw@normalnykraj.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażających się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, a także na podstawie udzielanej przez Pana / Panią zgody, jeśli taka zgoda jest przez Pana / Panią udzielona, w wyznaczonym przez Pana / Panią zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane osobowe są Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (zależnie który termin będzie dłuższy).

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Państwem kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią.

Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie na adres ul. Rabsztyńska 15/3, 01-143 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo.kw@normalnykraj.pl